نویسنده = الهیار گلابچی
سندرمی که شواهد سکته‌ی قلبی حاد را تقلید می‌کند: یک گزارش موردی

دوره 29، شماره 140، خرداد و تیر 1390، صفحه 651-656

الهیار گلابچی؛ نضال صراف زادگان؛ مسعود پورمقدس؛ ایرج شمسی؛ سیدعلی کاظمی


بررسی ارتباط سندرم متابولیک و اجزای آن با شاخص زانویی- بازویی (ABI)پایین در یک جمعیت ایرانی

دوره 28، شماره 122، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1724-1732

سید علی کاظمی؛ معصومه صادقی؛ سید محمد هاشمی؛ رامین حیدری؛ مژگان قاری پور؛ الهیار گلابچی؛ دکتر نضال صراف زادگان