نویسنده = آرمین‌دخت شاه‌ثنایی
بررسی فراوانی وقوع سوانح و حوادث و عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان 14-11 ساله‌ی استان اصفهان در سال 1394

دوره 37، شماره 523، خرداد و تیر 1398، صفحه 372-377

10.22122/jims.v37i523.11331

نرگس معتمدی؛ علی پوردشتیان یزدی؛ آرمیندخت شاه‌ثنایی؛ زیبا فرج‌زادگان


بررسی تأثیر سولفات روی بر اسهال حاد در کودکان به تفکیک سطح اقتصادی- اجتماعی والدین در شهر اصفهان

دوره 37، شماره 514، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 40-47

10.22122/jims.v37i514.11111

سید ناصرالدین مصطفوی؛ رسول کرمانی؛ زینب سلیمانی؛ آرمین دخت شاه ثنایی


رفتارهای تغذیه‌ای نامطلوب در کودکان و نوجوانان استان اصفهان در سال 1394

دوره 35، شماره 460، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1812-1822

10.22122/jims.v35i460.8915

آناهیتا بابک؛ زیبا فرج زادگان؛ محمد رضا مساح؛ کمال حیدری؛ راضیه امیدی؛ آرمین‌دخت شاه‌ثنایی


بررسی تأثیر تغییر وضعیت بدن نوزادان مبتلا به زردی بر روی کاهش میزان بیلی‌روبین سرم در حین انجام فتوتراپی

دوره 29، شماره 153، مهر و آبان 1390، صفحه 1263-1269

سید حسین فخرایی؛ محمد کاظمیان؛ سید ابوالفضل افجه؛ مسعود روضاتی؛ آرمین‌دخت شاه ثنایی


وضعیت فعالیت بدنی سالمندان شهر اصفهان

دوره 29، شماره 147، مرداد و شهریور 1390، صفحه 939-946

سید رضا اسحاقی؛ آرمیندخت شاه ثنایی؛ مریم ملت اردکانی


نگرش پزشکان و بیماران ایرانی در مورد نحوه‌ی بیان حقیقت به بیماران مبتلا به سرطان

دوره 29، شماره 143، مرداد و شهریور 1390، صفحه 752-760

احمدرضا زمانی؛ آرمیندخت شاه ثنایی؛ شیما کیوان؛ سیمین همتی