نویسنده = ���������� ������ ����������������
بررسی تأثیر تغییر وضعیت بدن نوزادان مبتلا به زردی بر روی کاهش میزان بیلی‌روبین سرم در حین انجام فتوتراپی

دوره 29، شماره 153، مهر و آبان 1390، صفحه 1263-1269

سید حسین فخرایی؛ محمد کاظمیان؛ سید ابوالفضل افجه؛ مسعود روضاتی؛ آرمین‌دخت شاه ثنایی