نویسنده = ������������ ������������
انجام موفقیت‌آمیز آناستوموز تراشه با چسب فیبرینی جدید در نمونه‌ی حیوانی

دوره 31، شماره 224، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 69-77

مهدی راستی اردکانی؛ سپهر صالح‌پور؛ جلال راستی اردکانی؛ شهریار ادیبی؛ زیبا فرج‌زادگان