نویسنده = مهیار استاد کرم‌پور
بررسی مولکولی فراوانی عفونت ادراری تناسلی کلامیدیا تراکوماتیس در مردان بدون علامت

دوره 25، شماره 87، آذر و دی 1386

محسن میدانی؛ لیلی چمنی تبریز؛ حجت زراعتی؛ بهرام رازین؛ بهاره جمالی؛ لطیف گچکار؛ سهیلا عسگری؛ حجت‌اله ربانی؛ مهیار استاد کرم‌پور