نویسنده = ������������ �������� ����������
تأثیر واریکوسلکتومی بر پارامترهای سمن و کمبود پروتامین اسپرم سه و شش ماه پس از عمل جراحی

دوره 25، شماره 87، آذر و دی 1386

سمیرا اشرفی؛ حسین نصر اصفهانی؛ شهناز رضوی؛ همایون عباسی؛ فرحناز مولوی؛ مرضیه تولایی پست