نویسنده = �������� �������� ����������
وضعیت مالاریا در اصفهان در پنج سال گذشته

دوره 29، شماره 132، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 273-280

سیمین‌دخت سلیمانی فرد؛ مجتبی اکبری؛ مرتضی ثابت قدم؛ صدیقه صابری