نویسنده = ������������ ������ ����������
بررسی ارزشیابی استقرار و نگهداری سیستم مدیریت سلامت (HSE) در مدارس و رتبه بندی و اعطای ستاره به مدارس کشور

دوره 28، شماره 107، خرداد و تیر 1389

میر مسیح مسلمی عقیلی؛ سید محمود حسینی؛ احمد جنیدی جعفری؛ رضا کرمی؛ حسن ضیاء الدینی؛ زهرا غلام نژاد؛ عفت خوشنود