نویسنده = شیوا صیرفیان
بررسی سطح منیزیم خون بیماران تحت دیالیز صفاقی و عوامل مرتبط با آن

دوره 38، شماره 576، خرداد و تیر 1399، صفحه 332-338

10.22122/jims.v38i576.12171

مژگان مرتضوی؛ یاسمن صادقی؛ شیوا صیرفیان؛ سید محسن حسینی؛ شیرین کریمی


بررسی تغییرات پروفایل‌ چربی در بیماران در طی یک سال پس از شروع دیالیز صفاقی

دوره 38، شماره 566، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 121-128

10.22122/jims.v38i566.12173

شیوا صیرفیان؛ پویا طباطبایی


بررسی و مقایسه‌ی وضعیت کنترل عفونت در کارکنان و بیماران بخش همودیالیز، قبل و بعد از آموزش

دوره 31، شماره 237، خرداد و تیر 1392، صفحه 675-683

شیوا صیرفیان؛ شهرام طاهری؛ مژگان مرتضوی؛ افسون امامی نائینی؛ وائل محمد بحبوح


بررسی اثر آلوپورینول در کاهش پروتئینوری در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی

دوره 28، شماره 107، خرداد و تیر 1389

علی مومنی؛ شهرزاد شهیدی؛ شیوا صیرفیان؛ شهرام طاهری؛ سلیمان خیری