نویسنده = ������������ �����������������
تجارب مردان از وازکتومی: یک مطالعه‌ی کیفی

دوره 29، شماره 162، آذر و دی 1390، صفحه 1898-1907

حبیب‌اله حسینی؛ عبداله رضایی؛ فاطمه عبدی؛ احمد مشهدی‌زاده