نویسنده = �������� ���������������� ������������ ������ ����������
بررسی ارتباط علایم بالینی با یافته‌های آندوسکوپیک زخم دوازدهه

دوره 28، شماره 120، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1464-1470

زهرا شهشهان؛ مجتبی اکبری؛ سید مرتضی حیری طباطبائی زواره