نویسنده = شیلا حقیقت
دولوکستین در درمان سندرم Carpal Tunnel: یک کارآزمایی مقدماتی

دوره 36، شماره 479، خرداد و تیر 1397، صفحه 517-523

10.22122/jims.v36i479.9795

سعید خسروی؛ مریم خسروی؛ شیلا حقیقت؛ مجتبی اکبری


سرعت هدایت اعصاب محیطی حسی و حرکتی در بیماران دیابتی ارجاعی به کلینیک الکترودیاگنوز

دوره 29، شماره 129، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 165-171

سعید خسروی؛ شیلا حقیقت؛ ایمان شایگان نیا