نویسنده = ������������ ����������
بررسی فراوانی یافته‌های رادیولوژی کیست هیداتید ریه در ارتباط با علائم بالینی در بیماران

دوره 28، شماره 113، آذر و دی 1389، صفحه 759-766

غلامرضا مهاجری؛ منصور صفایی؛ مهشید حقیقی؛ سیدعباس طباطبایی؛ سیدمظفر هاشمی؛ مسعود امامی؛ وحید گوهریان