نویسنده = مسعود صیادی
مقایسه‌ی نتایج عمل جراحی Single Anastomose Sleeve Jejunal (SASJ) Bypass با Classic Gastric Bypass در بیماران چاق

دوره 38، شماره 563، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 49-54

10.22122/jims.v38i563.11700

مسعود صیادی شهرکی؛ محمد تقی رضائی


هموروئیدکتومی به روش جراحی باز با حداقل خون‌ریزی

دوره 28، شماره 116، آذر و دی 1389، صفحه 1032-1037

مسعود صیادی؛ اکبر بهداد