نویسنده = ������������ ������������ ����������
بررسی اثر پانسمان نانو نقره در بهبودی زخم ایجاد شده در رت نر بالغ

دوره 29، شماره 164، آذر و دی 1390، صفحه 2073-2078

محمدرضا سید میر؛ حمیدرضا سلطانی؛ هدایت آخوندی میبدی؛ عباس مرشدی؛ سید احسان فخری