نویسنده = ����������������������� ����������
ارزیابی جراحی تنگی تراشه: مطالعه‌ی گذشته‌نگر، پیش‌آگهی و بقا

دوره 30، شماره 187، خرداد و تیر 1391

سید عباس طباطبایی؛ سید مظفر‌ هاشمی؛ مجتبی احمدی‌نژاد؛ صبا مرادی‌فر؛ مسعود پورنقی


گزارش یک مورد نادر استئوسارکوم اولیه‌ی دنده در یک مرد 70 ساله

دوره 29، شماره 133، خرداد و تیر 1390، صفحه 362-366

مجتبی احمدی‌نژاد؛ سهیلا شکرالهی؛ امیر حسین داورپناه جزی