نویسنده = ����������������������� ����������
ارزیابی جراحی تنگی تراشه: مطالعه‌ی گذشته‌نگر، پیش‌آگهی و بقا

دوره 30، شماره 187، خرداد و تیر 1391

سید عباس طباطبایی؛ سید مظفر‌ هاشمی؛ مجتبی احمدی‌نژاد؛ صبا مرادی‌فر؛ مسعود پورنقی


گزارش یک مورد نادر لنفانژیولیومیوماتوزیس با پنوموتوراکس دو طرفه

دوره 29، شماره 147، مرداد و شهریور 1390، صفحه 947-951

مجتبی احمدی‌نژاد؛ علی رضا آذرگون؛ اصغر عالیه پور؛ سارا والی‌زاده؛ معصومه میثمی