نویسنده = �������������� ������ ������
گزارش یک مورد نادر لنفانژیولیومیوماتوزیس با پنوموتوراکس دو طرفه

دوره 29، شماره 147، مرداد و شهریور 1390، صفحه 947-951

مجتبی احمدی‌نژاد؛ علی رضا آذرگون؛ اصغر عالیه پور؛ سارا والی‌زاده؛ معصومه میثمی