نویسنده = ریحانک طلاکوب
بررسی میزان آلودگی صوتی در بخش‌های مراقبت ویژه‌ی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 28، شماره 118، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1267-1274

سعید عباسی؛ ریحانک طلاکوب؛ فرهاد سلطانی؛ حسینعلی یوسفی


تأثیر میدازولام وریدی بر طول مدت بیهوشی اسپاینال با لیدوکائین

دوره 28، شماره 118، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1296-1303

مهران رضوانی؛ ریحانک طلاکوب؛ آمنه حاج علیخانی