نویسنده = امید آقاداودی
تأثیر تجویز ترانگزامیک اسید وریدی بر خونریزی و رضایت جراحی حین عمل ماستوئیدکتومی

دوره 34، شماره 415، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1653-1659

امید آقاداودی؛ میلاد بنکدار هاشمی؛ حمید هاشم‌پور


اثر محلول گلوکز- انسولین- پتاسیم بر روی عملکرد قلب در جراحی پیوند عروق کرونر به کمک پمپ قلبی–ریوی

دوره 28، شماره 120، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1505-1512

امید آقاداودی؛ سید محمد رضا صفوی؛ عظیم هنرمند؛ سعید پورصیرفی