نویسنده = ������������ ��������
بررسی شیوع عوامل انگلی و قارچی روده در بیماران همودیالیزی شهر اصفهان

دوره 28، شماره 121، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1655-1667

افسون امامی نائینی؛ علیرضا شکریان؛ شهرزاد شهیدی؛ مهدی اعظمی؛ سید حسین حجازی؛ مهدی تذهیبی