نویسنده = ����������������������� ����������������
اثربخشی درمان با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید در بیماران مسموم با سرب ارجاع شده به بیمارستان بهارلوی تهران

دوره 29، شماره 143، مرداد و شهریور 1390، صفحه 773-779

محمد عارفی؛ فخرالدین تقدسی‌نژاد؛ خسرو صادق نیت حقیقی؛ پیمان سلامتی؛ فاضل گودرز؛ الهام سعدیانی