نویسنده = ���������� ���������� ������
بررسی ارتباط بین رینیت آلرژیک و میگرن

دوره 29، شماره 161، آذر و دی 1390، صفحه 1822-1830

عالیا صابری؛ شادمان نعمتی؛ احسان کاظم‌نژاد؛ عبدالرحیم کوشا؛ رضا جعفری شکیب؛ محمد باقر مالکی