نویسنده = �������������� ����������
ارزیابی جراحی تنگی تراشه: مطالعه‌ی گذشته‌نگر، پیش‌آگهی و بقا

دوره 30، شماره 187، خرداد و تیر 1391

سید عباس طباطبایی؛ سید مظفر‌ هاشمی؛ مجتبی احمدی‌نژاد؛ صبا مرادی‌فر؛ مسعود پورنقی