نویسنده = �������������� ����������
تأثیر فعالیت بدنی منظم بر سلامت روان سالمندان شهرکرد

دوره 29، شماره 161، آذر و دی 1390، صفحه 1805-1814

سیده صالحه مرتضوی؛ حسن افتخار اردبیلی؛ سید رضا اسحاقی؛ رضا درعلی؛ مرضیه شاه سیاه؛ سعیده بطلانی