نویسنده = ���������� ���������������� ����������
مقایسه‌ی ضخامت چربی اپیکارد در بیماران با سندرم حاد کرونری،آنژین مزمن پایدار و افراد طبیعی

دوره 29، شماره 167، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2359-2368

میثم خوشاوی؛ حسن شمیرانی؛ مرتضی آبدار اصفهانی؛ مرضیه صالحی؛ مجتبی اکبری؛ محمد کاظم علیزاده نوغانی؛ حمید فرزام نیا؛ الهه قاسمی طوسی