نویسنده = ������ ������������ ������������
بررسی تطبیقی دانش، نگرش و عملکرد مختصصین اطفال و پزشکان عمومی نسبت به عفونت ادراری اطفال

دوره 29، شماره 168، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2457-2467

آلاله قیصری؛ غلامرضا قاسمی‌ تودشکچویی؛ ریحانه جان نثاری؛ نیکو یمانی؛ علیرضا مریخی