نویسنده = ������������ ����������
انجام موفقیت‌آمیز آناستوموز روده‌ی باریک با چسب فیبرینی جدید در نمونه‌ی حیوانی

دوره 29، شماره 134، خرداد و تیر 1390، صفحه 394-402

مهدی راستی اردکانی؛ محمد علی حقوقی؛ پیمان فاضل؛ مجتبی اکبری؛ پژمان مرتضوی؛ شهرار ادیبی