نویسنده = �������� ���������� ��������������
تأثیر ماساژ بر روند رشد جسمی ‌نوزادان کم وزن در بخش‌های زایمانی

دوره 29، شماره 165، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2169-2176

خوشروزه حسین زاده؛ سارا عظیما؛ طاهره کشاورز؛ زهره کرمی‌زاده؛ نجف زارع