نویسنده = محمدعلی عطاری
بررسی روش‌های مختلف مایع ‌درمانی در بیماران ضربه‌‌ی مغزی و ارتباط آن با پیامد بیماران

دوره 34، شماره 401، آذر و دی 1395، صفحه 1160-1167

محمدعلی عطاری؛ حسن امیرمیجانی؛ غلامرضا خلیلی


مقایسه‌ی تأثیر دو محلول ولوون و آلبومین در پیشگیری و درمان وازواسپاسم کلینیکی در بیماران با خونریزی تحت عنکبوتیه

دوره 29، شماره 163، آذر و دی 1390، صفحه 2018-2025

محمدعلی عطاری؛ مهدی‌ هادیزاده؛ مسیح صبوری؛ مهناز مرادی