نویسنده = ������������ ��������
بررسی تأثیر روش مبارزه‌ی تلفیقی (Integrated pest management) در کنترل و پیش‌گیری از بیماری لیشمانیوز جلدی روستایی

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2936-2944

محمدعلی نیلفروش زاده؛ علیرضا فیروز؛ لیلا شیرانی بیدآبادی؛ صدیقه صابری؛ شهرام مرادی؛ محسن حسینی