نویسنده = �������������� ����������
بررسی اپیدمیولوژیک عوامل خطر استروک در بیماران با اولین حمله‌ی استروک در مقایسه با بیماران با حمله‌ی مجدد و بررسی فراوانی استروک در فصول مختلف

دوره 29، شماره 172، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2875-2882

محمد‌هادی شمسایی؛ آزاده توانگر؛ احمد چیت ساز؛ مجتبی اکبری؛ محمد سعادت‌نیا


بررسی اپیدمیولوژیک عوامل خطر استروک به تفکیک محل سکونت (شهر و روستا) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 29، شماره 168، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2527-2533

آزاده توانگر؛ محمد هادی شمسایی؛ احمد چیت ساز؛ مجتبی اکبری؛ محمد سعادت نیا