نویسنده = محمد رضا اله یار ترکمن
بررسی ژن pncA با استفاده از روش‌های PCR-RFLP و Allele-Specific-PCR در افتراق مایکوباکتریوم بوویس از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

دوره 29، شماره 157، آذر و دی 1390، صفحه 1532-1541

محمد رضا اله یار ترکمن؛ فاطمه مریم شیخ‌الاسلامی؛ پریسا فرنیا؛ محمد حسن شاه حسینی؛ محدثه مظفری؛ مهدی شمسی؛ محمد رضا مسجدی؛ علی اکبر ولایتی