نویسنده = ���������������� ����������
بررسی الگوی خواب دانش‌آموزان 6 تا 9 ساله‌ی شهر تهران

دوره 29، شماره 154، مهر و آبان 1390، صفحه 1347-1355

امیر صابر قراملکی؛ سید مصطفی حسینی؛ ایوب زمانی؛ فرهاد واعظ ‌زاده؛ کوروش جعفریان