نویسنده = سید مصطفی حسینی
بررسی اثرات تخفیفی زنجبیل بر تهوع ناشی از شیمی‌درمانی: فاز تأخیری

دوره 30، شماره 219، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2324-2332

سید میثم ابراهیمی؛ زهره پارسا یکتا؛ علیرضا نیکبخت نصرآبادی؛ سید مصطفی حسینی؛ صنمبر صدیقی؛ محمد حسین صالحی سورمقی


بررسی الگوی خواب دانش‌آموزان 6 تا 9 ساله‌ی شهر تهران

دوره 29، شماره 154، مهر و آبان 1390، صفحه 1347-1355

امیر صابر قراملکی؛ سید مصطفی حسینی؛ ایوب زمانی؛ فرهاد واعظ ‌زاده؛ کوروش جعفریان