نویسنده = فرهاد شکرانه
کارایی و ایمنی واکسن روتاویروس در کودکان زیر 5 سال، مرور سیستماتیک و متاآنالیز

دوره 32، شماره 303، مهر و آبان 1393، صفحه 1605-1622

ساره شاکریان رستمی؛ مازیار مرادی لاکه؛ عبدالرضا استقامتی؛ محمد رضا مبینی‌زاده؛ فرهاد شکرانه؛ سعیده باباشاهی؛ محسن یعقوبی


تأثیر دیورتیکول پری‌آمپولر بر میزان موفقیت تکنیکی کلانژیوپانکراتوگرافی اندوسکوپیک: مرور نظام‌مند و فراتحلیل

دوره 31، شماره 242، مرداد و شهریور 1392، صفحه 973-983

محمد حسین صومی؛ مرتضی قوجازاده؛ مسعود شیرمحمدی؛ مسعود باقری؛ فرهاد شکرانه


مقایسه‌ی آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی تک دوز و پنج روزه در میزان بروز عفونت زخم‌های ساده‌ی تروماتیک و آلوده‌ی ترمیم شده در بخش اورژانس

دوره 29، شماره 160، آذر و دی 1390، صفحه 1744-1749

حامد بصیر غفوری؛ فرهاد شکرانه؛ حسین سعیدی؛ محمدرضا یاسین‌زاده؛ امین حسین ربیعی