نویسنده = ���������� ���������� ��������
تأثیر ماساژ بر وزن‌گیری و یرقان نوزادان ترم مبتلا به هیپربیلی‌روبینمی

دوره 30، شماره 183، خرداد و تیر 1391

مهدی بصیری مقدم؛ کوکب بصیری مقدم؛ مجتبی کیان‌مهر؛ عالیه جمعه‌زاده؛ فریده داودی