نویسنده = ��������������� �������������� ����������
مقایسه‌ی دقت شناسایی ویروس سیتومگال انسانی به روش‌های Real-time PCR و ایمونوفلورسانس غیر مستقیم در دریافت‌کنندگان پیوند کلیه

دوره 30، شماره 188، خرداد و تیر 1391

مجید کمیجانی؛ محمدتقی کاردی؛ سید مرتضی جوادی راد؛ نیلوفر نقشینه؛ مرضیه رضایی؛ سیمین همتی؛ آزاده حمزه‌ئی سیچانی