نویسنده = محمد سعادت نیا
مروری بر اکوکاردیوگرافی در سکتههای مغزی

دوره 39، شماره 632، 1400، صفحه 512-517

10.22122/jims.v39i632.13451

محمد سعادت نیا؛ مرضیه تاجمیر ریاحی


اثر سالسالات بر روی فاکتورهای بیوشیمیایی و اختلال عملکرد اندوتلیوم بیماران مبتلا به دیابت

دوره 30، شماره 184، خرداد و تیر 1391

الهام فقیه ایمانی؛ سید علی سنبلستان؛ مریم فخری؛ محمد سعادت نیا؛ مسعود امینی


بررسی سطح پروفایل چربی خون در مبتلایان به سکته‌ی مغزی ایسکمیک و هموراژیک

دوره 29، شماره 129، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 172-179

محمد سعادت نیا؛ مریم فیض؛ سید احسان ضیایی؛ مهدی حمزه؛ الهام قربانی؛ عمار حسن زاده کشتلی