نویسنده = محمد ‌هاشمی
ارتباط بین سطح سرمی هورمون پاراتیرویید با مارکرهای متابولیسم استخوان در بیماران همودیالیزی اصفهان

دوره 31، شماره 244، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1059-1066

عبدالامیر عطاپور؛ حمید میرمحمدصادقی؛ خدیجه محبوب‌نیا؛ مرتضی پورفرزام


بررسی فراوانی جهش‌های ژن‌های BRCA1 و BRCA2 در بیماران مبتلا به سرطان پستان

دوره 30، شماره 218، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2217-2224

محمد حسن تاج‌الدینی؛ حورا خادم؛ معراج پورحسین؛ میرعلیمحمد سبزقبائی؛ سیمین همتی؛ حمید میرمحمد صادقی


پلی مرفیسم حذف و جایگزینی در ژن آنزیم مبدل آنژیوتانسین و ارتباط آن با انسداد آترواسکلروتیک گرافتهای وریدی پس از عمل CABG

دوره 30، شماره 209، آذر و دی 1391، صفحه 1622-1630

ندا زینلی؛ محمد ‌هاشمی؛ محسن میرمحمد صادقی؛ حمید میرمحمد صادقی؛ میرعلیمحمد سبزقبائی


تشخیص و درمان آنژین صدری پایدار مزمن: راهکار بالینی مراقبت اولیه

دوره 30، شماره 204، مهر و آبان 1391

محمد ‌هاشمی؛ فاطمه ‌هادیزاده


بهینه‌سازی تولید و خالص‌سازی آنزیم Taqپلیمراز موتاسیون یافته در ناحیه‌ی N666E

دوره 30، شماره 193، مرداد و شهریور 1391

حمید میرمحمدصادقی؛ محمد ربانی؛ سمانه عصارزاده؛ فاطمه مؤذن


ارتباط مشکلات پس از عمل جراحی بای‌پاس عروق کرونر با پلی مورفیسم ژن اینترلوکین 6 در بیماران ایرانی

دوره 29، شماره 160، آذر و دی 1390، صفحه 1750-1759

یاسمن قائمی؛ علی‌محمد سبزقبایی؛ محسن میر محمد صادقی؛ محمد ‌هاشمی؛ بهرام سلیمانی؛ حمید میر محمد صادقی