نویسنده = ���������������� ��������
بررسی استرپتوکوک گروه B در زایمان زودرس

دوره 29، شماره 168، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2508-2512

الهه زارعان؛ اکرم جلالوند؛ سید احسان طوسی؛ مهدی سجادی