نویسنده = مهدی کارگر
بررسی فراوانی آلل‌های STR در مجرمین زندانی در استان فارس

دوره 30، شماره 216، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2125-2133

محمد زارعیان جهرمی؛ محمد کارگر؛ مهدی کارگر؛ ساره رییس‌زاده جهرمی


تشخیص مولکولی بروز هم‌زمانی مقاومت به آنتی‌بیوتیک و فلزات سنگین در کلبسیلا پنومونیه‌های جدا شده از عفونت ادراری

دوره 30، شماره 186، خرداد و تیر 1391

علی‌یار پیروزی؛ محمدرضا جعفری؛ مهدی کارگر؛ مهدی محسن زاده؛ محمد مهدی فیض‌آبادی؛ روحی افکاری