نویسنده = ������������������ ������ ��������
بررسی اثرات تخفیفی زنجبیل بر تهوع ناشی از شیمی‌درمانی: فاز تأخیری

دوره 30، شماره 219، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2324-2332

سید میثم ابراهیمی؛ زهره پارسا یکتا؛ علیرضا نیکبخت نصرآبادی؛ سید مصطفی حسینی؛ صنمبر صدیقی؛ محمد حسین صالحی سورمقی