نویسنده = �������������� ����������
فنوتیپ ازدیاد مقاومت در ایزوله‌های بالینی سالمونلا در نتیجه‌ی افزایش فعالیت آنزیم‌های بتا-لاکتاماز

دوره 30، شماره 178، فروردین و اردیبهشت 1391

مرسده تاجبخش؛ محمد یعقوبی آوینی؛ جهان علی خواجه؛ مسعود آل بویه؛ احسان ناظم الحسینی مجرد؛ محمدرضا زالی