نویسنده = آرش رمضانی
ارتباط مدت بقای عاری از بیماری و میزان کلی بقا با سن و وجود متاستاز اولیه در بیماران مبتلا به سرطان پستان

دوره 31، شماره 225، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 112-120

فریبرز مکاریان؛ شیرین مکاریان؛ آرش رمضانی


سلامت روان در زنان نجات یافته از سرطان پستان

دوره 29، شماره 172، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2834-2841

فریبرز مکاریان؛ سید رضا اسحاقی؛ پرنیان تابش؛ آرش رمضانی؛ ندا عبد یزدان؛ فریبا‌ هاشمی؛ شیرین مکاریان؛ مائده عباسی