نویسنده = �������������������� ��������������
مقایسه‌ی میزان Monocyte Chemotactic Protein-1و نیتریک اکساید در سرم افراد مبتلا به لیشمانیوز جلدی قبل و بعد از درمان با گلوکانتیم

دوره 30، شماره 177، فروردین و اردیبهشت 1391

فائزه محمدی؛ منیژه نریمانی؛ نفیسه اسمعیل؛ حسین یوسفی؛ عباسعلی اسکندریان؛ سید حسین حجازی