نویسنده = �������� ������������ ������ ��������
ارزیابی اثر آب انگور قرمز روی بیماری آلزایمر در رات

دوره 29، شماره 167، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2383-2390

زهرا سیاهمرد؛ حجتاله علائی؛ پرهام رئیسی؛ علی اصغر پیله وریان