نویسنده = محبوبه ولدخانی
ارزیابی فناوری سلامت داروی اینفلیکیسماب: مرور مطالعات نوع دوم

دوره 30، شماره 178، فروردین و اردیبهشت 1391

محمدرضا مبینی‌زاده؛ علیرضا اولیایی‌منش؛ شیلا دعایی؛ مینا نجاتی؛ پریسا ابویی؛ مهدی آزادبخت؛ محبوبه ولدخانی