نویسنده = شیرین مکاریان
ارتباط مدت بقای عاری از بیماری و میزان کلی بقا با سن و وجود متاستاز اولیه در بیماران مبتلا به سرطان پستان

دوره 31، شماره 225، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 112-120

فریبرز مکاریان؛ شیرین مکاریان؛ آرش رمضانی


تعیین عوامل خطر بروز متاستاز در زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 29، شماره 171، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2785-2796

فریبرز مکاریان؛ ندا عبدیزدان؛ ندا معتمدی؛ پرنیان تابش؛ شیرین مکاریان؛ فریبا‌ ها‌شمی؛ مائده عباسی