نویسنده = ���������� ���������� ����������
مطالعات بالینی بر روی اثرات زعفران در بیماری‌های مختلف

دوره 35، شماره 456، آذر و دی 1396، صفحه 1690-1699

10.22122/jims.v35i456.8675

نسترن رضایی؛ سید مهدی حسنیان؛ امیر آوان؛ مجید خزاعی


اثر لوزارتان بر دانسیته‌ی مویرگی عضله‌ی قلبی در رت‌ها‌ی دیابتی شده

دوره 30، شماره 177، فروردین و اردیبهشت 1391

علیرضا فلاح زاده؛ نوشین افشار مقدم؛ مجید خزاعی